• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • IČO
  35859857
 • E-mail
 • Web
 • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
 • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
 • Telefón
 • E-mail


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP upravuje komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím certifikovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, lektorov v spolupráci s uznávanými štátnymi autoritami Vám ponúka svoje skúsenosti v najvyššej kvalite na slovenskom trhu.

Priority BOZP:

 • Zaistiť bezpečnosť, zdravie a bezpečné pracovné podmienky pre zamestnancov
 • Prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné straty v dôsledku zanedbania BOZP

Služby BOZP:

 • Zaistenie oboznamovania s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Vykonávanie komplexných previerok bezpečnosti práce na pracoviskách spoločnosti
 • Vykonávanie úloh v hodnotení a prevencii rizík podľa požiadaviek
 • Oboznamovanie vodičov referentských vozidiel
 • Oboznamovanie so zásadami pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

Ďalšie služby:

 • Vstupný audit BOZP, vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Šetrenie pracovných úrazov
 • Prítomnosť pri kontrolách inšpektorátom práce
 • Poradenstvo – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenia BOZP
 • Audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami)
 • Kontroly na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Organizovanie “dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci” ktorého účelom je zvýšenie úrovne kultúry BOZP v konkrétnej spoločnosti. Hravými metódami a formami vštepovať zamestnancom dôležitosť dodržiavania predpisov BOZP či už z hľadiska sociálneho alebo ekonomického
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

Nenašli ste niečo v našej ponuke?
Kontaktujte nás a všetko zariadime.

Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 00421 918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

Icon